குறிக்Goal.
நமது குறி Goal மேலே தான்இருக்க வேண்டும்
அதனால் தான் அதற்கு பெயர் குறிக்Goal.