காதல்
யார் கண்ணிலும் சிக்காமல் செய்வது அல்ல,எவ்வளவு சிக்கல் வந்தாலும் தொடர்வது.
sixyear - ஆ தொடர்வது அல்ல,sincear -ஆ தொடர்வது.
ஆசையாக தொடுவது அல்ல,ஆறுதலாக தொடுவது.