இயல்பியல்
ஆண்கள், பெண்களை போற்றுவதும்,
ஆண்களை, பெண்கள் தூற்றுவதும்,
இயல்பு.