வாழ்க்கை என்னும் விளையாட்டில் ,

வெற்றிபெறும் போது சந்தோஷ படவேண்டும்.

தோல்வியின் போது பாராட்ட வேண்டும்.

ஆனால்,

இங்கே விளையாட்டில் தோல்வியடைந்தாலே .............. .