தோன்றின் புகழோடு தோன்றுக


நமக்கு எவ்வளவு பயன் என்று எண்ணாமல்,


நம்மால் எவ்வளவு பயன் என்று எண்ணி வாழ்பவர்களே,


புகழ் பெறுவர்.