ஊனம்

உடல் ஊனத்தை போன்றே உள்ள(ம்)

ஊனத்தை சுட்டுவதும் தவறு.