சூழ்நிலை கைதி


சூழ்நிலைக்கு வளைந்து போவது அடிமை,


சூழ்நிலையை வளைத்து போவது மேன்மை.பொய் - மெய்

நல்ல பொய், மெய் அதனினும்

கெட்ட மெய், பொய்.

Blog Archive