கடவுள் என்பதே நம்பிக்கை.

ஒரு செயலை செய்ய,

99 % தன்னம்பிக்கையும் ,1% (கடவுள்) நம்பிக்கையும் வேண்டும்.
இல்லையெனில்,

100% தன்னம்பிக்கை வேண்டும்.