கற்றபின் நிற்க

எவ்வளவு கற்றோம் என்பதை விட,
கற்றதின்படி எவ்வளவு நின்றோம் என்பதுதான் சிறப்பு.
தெரியாமல் செய்த தவறுக்கு மன்னிப்பு.
பொதுநலனுக்காக செய்த தவறுக்கு பிராயசித்தம்.
சுயநலனுக்காக செய்த தவறுக்கு ...