*

*
* தெரிந்து தவறு செய்பவர்கள் சிலர்,
-
* தெரியாமல் தவறு செய்பவர்கள் பலர்.

பின் குறிப்பு : * - பிறருக்கு

இருவர்

இருவர்
நாம் இருவர், நமக்குள் இருவர்.
ஏமாறுபவர் ஒருவர்,
ஏமாற்றுபவர் ஒருவர்.