வெற்றி - தோல்வி

வெற்றி - தோல்வி
அறிவை மையமாக வைத்து இயங்குபவர்கள்
வெற்றியையும்,
அச்சத்தை மையமாக வைத்து இயங்குபவர்கள்
தோல்வியையும்,
பரிசாக பெறுவர்.

பகைமை

எதிர்பார்ப்பு இல்லாதவர்களுக்கு எதிரிகளே இல்லை,

எதிர்பார்ப்புகளோடு இருப்பவர்களுக்கு எல்லோருமே எதிரிகள்தான்.

சேவை


முடிந்தால் செய்வது உதவி,

முயன்று செய்வதே சேவை.

முடிவுகள்

முடிவுகள் இரண்டுவகை.
நமக்கு மட்டும் நன்மை தருவது (Good for us),
எல்லோருக்கும் நன்மை தருவது (Good for all).