கல்விச்செல்வம்

கல்விச்செல்வம்
மற்ற செல்வங்களை சேர்ப்பதற்கு கல்வியை ஒரு கருவியாக பயன்படுத்தாமல்,
கல்வியே செல்வம், அதுதான் காலத்தால் அழியாத செல்வம் என்பதை உணர்ந்து
கற்று கற்பித்து வாழ்வில் சிறப்போம்.

தேவை

தேவை
உயிர் வாழ உணவு,
உணவு செரிக்கும் உழைப்பு,
உழைப்புக்கு ஏற்ற உறக்கம்.