ஒன்னு - (one) ஒன் (னு)

ஒன்னு - ஒன் (னு) (one)
ரெண்ட்டு - ட்டு (two)
எட்டு - எய்ட்(டு) (eight)
குறிக்கோள் - கோல் (goal)
வெற்றி - விக்டரி (victory)

உறவு

சொந்தம்
மா = ம் + ஆ = ஆ + ம் = ஆம் = மா
வழக்கை தீர விசாரித்ததில்,
நமக்கு தெரிய வருவது என்னவெனில்,
தமிழும், இந்தியும் ஒரே மரத்து கனிகள் தான் என்பதாகும்.

உறவு

அன்புள்ள சுஜாதாவிற்கு,

ஒரு வரி கதை
உலகத்தின் கடைசி மனிதன் உறங்கும் போது கதவை தட்டுவது ...... கனவு.