வேறுபாடு

மக்களுக்கும், மாக்களுக்கும் உள்ள ஒரே வேறுபாடு,
மக்கள் - இறைதேடி இறையாதல்.
மாக்கள் - இரைதேடி இரையாதல்