இருவர்

இருவர்
நாம் இருவர், நமக்குள் இருவர்.
ஏமாறுபவர் ஒருவர்,
ஏமாற்றுபவர் ஒருவர்.