*

*
* தெரிந்து தவறு செய்பவர்கள் சிலர்,
-
* தெரியாமல் தவறு செய்பவர்கள் பலர்.

பின் குறிப்பு : * - பிறருக்கு