முடிவுகள்

முடிவுகள் இரண்டுவகை.
நமக்கு மட்டும் நன்மை தருவது (Good for us),
எல்லோருக்கும் நன்மை தருவது (Good for all).