சேவை


முடிந்தால் செய்வது உதவி,

முயன்று செய்வதே சேவை.