பகைமை

எதிர்பார்ப்பு இல்லாதவர்களுக்கு எதிரிகளே இல்லை,

எதிர்பார்ப்புகளோடு இருப்பவர்களுக்கு எல்லோருமே எதிரிகள்தான்.