வெற்றி - தோல்வி

வெற்றி - தோல்வி
அறிவை மையமாக வைத்து இயங்குபவர்கள்
வெற்றியையும்,
அச்சத்தை மையமாக வைத்து இயங்குபவர்கள்
தோல்வியையும்,
பரிசாக பெறுவர்.