தேவை

தேவை
உயிர் வாழ உணவு,
உணவு செரிக்கும் உழைப்பு,
உழைப்புக்கு ஏற்ற உறக்கம்.