நண்பேண்டா


பிரதிபலனை எதிர்பார்த்து பழகுபவர்களுக்கு மத்தியில்,

பழகுவதையே பிறவிபயனாக எண்ணி,

தன் வாழ்கையே அர்ப்பணிப்பவன், நண்பேண்டா.