உவகை

ஈன்ற பொழுதின் பெரிதுவக்கும் தன்மகனுக்கு
தானே வரன்பார்க்கும் தாய்.