தீயவர்

என்றோ தவறி செய்தவர் தீயவர் அல்ல,
இன்றும் தவறை செய்பவர்தான் தீயவர்.