அனுபவ அறிவு 

நம் அனுபவத்தால் வருவது மட்டுமல்ல,

அனுபவமுள்ளவர்கள் நம்மிடம் பகிர்ந்து கொள்ளவதாலும் வருவது.

No comments:

Post a Comment