சரியான, தவறு

சரியான, தவறு

பிறர் 

தவறை சுட்டு,

விளங்க வை,

விளக்கத்தை கேள்,

மன்னித்து விடு,

அல்லது

மன்னிப்பு கேள்.


உன் 

தவறை சுட்டினால் ,

விளங்க வை,

விளக்கத்தை கேள்,

மன்னிப்பு கேள்,

அல்லது

மன்னித்து விடு.
No comments:

Post a Comment