வாழ்கை வாழ் + கை உன் கையில் உள்ளதை வைத்து மகிழ்சியாக வாழ்வது உண்மையான வாழ்கை.