விடை.
தவறை செய்வது தவறு , தவறி செய்வது சரி.
உன்மெய் (உண்மை )
வாழ்கை என்ற இனிய விருந்தின் முடிவில்,
மரணம் என்ற தண்ணீரை பருகத்தான் வேண்டும்.
சந்தேகம்
நம்பிக்கை துரோகம் செய்தது கருணா மட்டுமா?
இல்லை ...?

எங்களுக்கும் மன்னர் ஜோக் எழுத தெரியுமுள்ள


Blog Archive