விடுபடு
தலை போகிற நிலை எனில் கவலைப்படு,
அதை விட ஏதாவது செய்வதே மேல்.
இல்lie
நமக்கு பதிலாக இறப்பதற்கு யாரும் இல்லை,
நம்முடன் இறப்பதற்கும் யாரும் இல்லை.

ஊதியம்

உழைப்புக்கேற்ற
ஊதியம்
நிச்சயம்
கிடைக்கும்,
உழைத்துக்கொண்டே
இருப்பவர்களுக்கு.
Blog Archive