ஆசி


இவருக்கு வேண்டுமானால் கடவுளின் ஆசிர்வாதம் தேவையில்லாமல் இருக்கலாம்.

ஆனால்,

நம் ஒவ்வொருவருக்கும் இருக்கும் கடவுளின் ஆசிர்வாதத்தில் பாதி நிச்சயம் அவருக்கு உண்டு.
காதலர்களுக்கு அல்ல

விரும்பியதை அடைவதற்காக மட்டுமல்ல,
அதை அடைந்தபிறகு வரும் இன்னல்களையும்,
விரும்பி ஏற்பவர்களுக்கே
விரும்பியது கிடைக்கும், நிலைக்கும்.

Blog Archive