கொடுத்தல்

இருக்கும்போது கொடுப்பது கடமை.
இருப்பதில் கொடுப்பது உதவி.
இருப்பதையே கொடுப்பது தியாகம்.